Εταίροι

Ανεβάζοντας τον πήχη για την εκπαιδευτικά πρότυπα παγκωσμίως Η Evolve Global Solutions παρέχει πρότυπα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης για την επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη παγκοσμίως. Πεποίθηση είναι ότι η μάθηση, οι γνώσεις και οι δεξιότητες αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της υγιούς ανάπτυξης του ατόμου. Όταν επιτυχάνεται αυτό, το άτομο, η κοινωνία και η οικονομία προοδεύουν. Στοχεύουν να μοιραστούν την εμπειρία τους στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εξασφαλίζουν ότι η κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει τον κατάλληλο αντίκτυπο, στηρίζει την ανάπτυξη μιας πιο υγιούς κοινωνίας και οικονομίας. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, εργάζονται με ένα ευρύ διεθνές δίκτυο οργανισμών, που εργάζονται για ένα αποτελεσματικό και ανθεκτικό εργατικό δυναμικό: Υπουργικές υπηρεσίες, Εθνικές/Διεθνείς υπηρεσίες, Εκπαιδευτικά ιδρύματα / Παροχοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης / ιδιώτες παροχείς εκπαίδευσης / ΜΚΟ / επιχειρήσεις

Το Storytellme ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα κοινοπραξίας μιας ομάδας καινοτόμων, δημιουργικών και έμπειρων στους τομείς του ψηφιακού γραμματισμού και διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εδρεύει στους τομείς της παιδείας σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία, μέσω της έκδοσης εξειδικευμένων βιβλίων. Το Storytellme εξειδικεύεται στην ανάπτυξη δημιουργικών πλάνων για πρωτοβουλίες και προγράμματα μη-τυπικής μάθησης, όπου εφαρμόζονται καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα, υλικά και προσεγγίσεις απευθυνόμενα στις ανάλογς ομάδες στόχου. Μεταξύ άλλων, τα εργαλεία και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται εμπίπτουν στα πεδία του Design Thinking, της αφήγησης και του δημιουργικού σχεδιασμού.

Η Future In Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση την Ιρλανδία και εξειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και ψηφιακής μάθησης, της παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ανάπτυξης. Δουλεύοντας σε επιχορηγούμενα κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει συνεργαστεί και στηρίξει: τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένα άτομα και άτομα χωρίς εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ώστε να βοηθηθουν μέσω παροχών υπηρεσιών και εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών προγράμματων. Ειδικεύονται επίσης στη στήριξη εταιρειών και επιχειρηματιών εξειδικευμένης αγοράς που εμπίπτουν για παράδειγμα στουςδημιουργικούς, πολιτιστικούς και οικολογικούς τομείς, ώστε να αναπτύξουν αειφόρα επαγγελματικά μοντέλα. Επιπρόσθετα, έχουν συνεργαστεί με νέα άτομα και ενήλικες για να παράγουν μια ενότητα διαφόρων προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων και της διαχείρισης σταδιοδρομίας - στηρίζοντας έτσι τη νέα γεννιά δημιουργικών ατόμων να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη καρίερα στον χώρο.

Το Speha Fresia είναι ένας συνεταιρικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που δρά από το 1983 σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της δια-βίου μάθησης, των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής έρευνας. Έχοντας κοινωνική βάση με το 50% να είναι γυναίκες, από τη δεκαετία του ΄90 εστιάζουν σε προγράμματα που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στη δημιουργία επιχειρήσεων. Οι εμπειρία εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης μεταναστριών, έχουν δημιουργήσει με τα χρόνια την κοινή πεποίθηση ότι η μη-τυπική και τυπική εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να μάθεις για διαφορετικές κουλτούρες, να συζητήσεις τις προκλήσεις που ενώνουν πολλές γυναίκες, παρέχοντας αμοιβαία υποστήριξη και συγχωνεύοντας τις γνώσεις μας για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. The training experiences with migrant women have created over the years the strong and common belief that non-formal and informal adult education is a formidable tool to learn about different cultures, to discuss the daily challenges that unite many women, to provide us with mutual support and merge our knowledge to improve our lives.

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Η AGFE - Association de Gestion des Fonds Européens (European Fund Management Association) είναι πλατφόρμα διαχείρισης και συντονισμού για τις δράσεις τοπικών φορέων. Ενισχύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της κατάρτισης, της απασχόλησης και της ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης οικονομικής βοήθειας από τοπικές αρχές του κράτους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Erasmus +.

Το εκπαιδευτικό κέντρο Professional Training Solutions (STP Consulting) βρίσκεται στη Σαραγόσα (Ισπανία) και προσφέρει εκπαιδευτικά μαθήματα και τεχνική υποστήριξη σε ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές και επαγγελματικές λυσεις σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν ενισχύουν τα προσόντα μειονεκτούντων ομάδων και κοινοτήτων, για την απασχόλησή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κύρια δραστηριότητα είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων μέσω της διαρκής συνεργασίας με άλλες κοινότητες της ΕΕ. Γι' αυτό, το STP είναι πολύ ενεργό στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών/επαγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης καθώς επίσης και στην εφαρμογή και προώθηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Το STP Consulting στοχεύει στη συνεργασία με διάφορα ιδρύματα από διαφορετικές χώρες και στην ευαισθητοποίηση για την ανάγκη χρήσης νέων μεθόδων διδασκαλίας λόγω της πεποίθησης ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανόητες είναι απαραίτητες και πρέπει να είναι αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.